SOC+
 •        "Vašim datovým sítím dáváme vhled"

  "Dáváme sítím vhled"

Technologie umožňující provoz SOC plus _

S​OC je specializovaná služba poskytovaná našim zákazníkům , která má za úkol monitorovat a reagovat na bezpečnostní události a hrozby související s informačními technologiemi (IT) a kybernetickou bezpečností. 


Odhaduje se, že každou minutu se na internetu generuje více než 500 000 TB dat, což zahrnuje sociální média, vyhledávání, e-maily, online transakce a další aktivity.


Růst objemu dat je díky technologickému pokroku, digitální transformaci a množství zařízení exponenciální.


Pokud chce organizace pružně a efektivně reagovat na hrozby a zajistit integritu svých dat, potřebuje efektivní nástroje a službu.


​Mnohokrát proč

 1. Ochrana reputace: Úspěšný kybernetický útok nebo datový únik může mít katastrofální dopady na pověst organizace. SOC pomáhá detekovat a reagovat na hrozby, což může minimalizovat riziko a ochránit pověst společnosti.

 2. Ochrana citlivých dat: Většina organizací uchovává citlivé informace, jako jsou osobní údaje zákazníků, firemní tajemství a finanční informace. SOC pomáhá zajistit, že tyto data jsou chráněna před ztrátou nebo zneužitím.

 3. Dodržování předpisů: V mnoha jurisdikcích existují přísné požadavky na kybernetickou bezpečnost a ochranu dat. SOC může pomoci organizaci dodržovat tyto předpisy a minimalizovat riziko pokut a sankcí.

 4. Snížení rizika finančních ztrát: Kybernetické útoky mohou organizaci způsobit finanční ztráty v podobě pokusů o vydírání, výpadků služeb nebo krádeží finančních prostředků. SOC pomáhá snižovat riziko těchto ztrát.

 5. Zvýšení efektivity a produktivity: SOC využívá pokročilé nástroje a technologie k automatizaci detekce a reakce na hrozby. To umožňuje zaměstnancům organizace soustředit se na klíčové úkoly místo na nepřetržité sledování bezpečnostních událostí.

 6. Prevence budoucích útoků: SOC není jen o reakci na aktuální útoky, ale také o identifikaci a prevenci budoucích hrozeb. Tímto způsobem organizace minimalizuje riziko opakujících se útoků.

 7. Podpora obchodního růstu: Důvěra zákazníků a partnerů v kybernetickou bezpečnost může pomoci organizaci rozšiřovat své podnikání a uzavírat nové obchodní dohody.

 Zvýšení povědomí 

o hrozbách

Integrita


24/7

Prevence útoků

Rychlá detekce a reakce

Optimalizace

výdajů

Investigace

a analytika

Jak SOC+ funguje?

Komplexní bezpečnostní služba, která aktivně sleduje, analyzuje a reaguje na kybernetické hrozby a incidenty, aby ochránila organizaci a její aktiva.

Data Collection
Data normalization
Aggregation
Correlation
Alerting
Data analysis
Data Collection
  Agregace dat v rámci Bezpečnostního operačního střediska (SOC) zahrnuje proces sběru a shlukování různých datových záznamů z různých zdrojů tak, aby bylo možné lépe porozumět celkovému kybernetickému prostředí organizace. Agregace dat umožňuje SOC identifikovat vzory, vytvořit souhrny událostí a usnadnit analýzu hrozeb. 


  Sběr dat:
   SOC začíná tím, že sbírá data ze všech zdrojů v organizaci. To zahrnuje síťový provoz, systémové logy, události z bezpečnostních nástrojů a další relevantní informace.

Data normalization

Normalizace je důležitým krokem při agregaci dat. Data jsou převedena do jednotného a strukturovaného formátu, což usnadňuje jejich následné zpracování.Struktura dat: Normalizace zahrnuje definování jednotné struktury pro data. To zahrnuje stanovení typu dat, formátu datových záznamů a klíčových atributů, které jsou relevantní pro kybernetickou bezpečnost.

Identifikace datových zdrojů: SOC obvykle sbírá data z různých zdrojů, jako jsou různé operační systémy, bezpečnostní nástroje, síťová zařízení atd. Každý z těchto zdrojů může poskytovat data v odlišném formátu. Normalizace musí zahrnovat identifikaci těchto zdrojů a přizpůsobení datových záznamů k jednotnému standardu.

Mapování atributů: Data z různých zdrojů mohou obsahovat odlišné atributy a názvy polí. Normalizační proces zahrnuje mapování těchto atributů na společné názvy a strukturu, aby bylo možné data efektivně analyzovat.

Odstranění redundance: Normalizace může také zahrnovat odstranění duplikovaných dat a redundantních informací. To pomáhá snížit objem dat a zlepšit efektivitu úložiště.

  Aggregation

  Konzistence: Normalizovaná data mají jednotný formát, což umožňuje konzistentní analýzu a reakci na incidenty. Tím se zvyšuje efektivita práce SOC.

  Srovnatelnost: Normalizovaná data lze snáze porovnávat a vyhodnocovat v dlouhodobém horizontu. Normalizace pomáhá identifikovat vzory a trendy v kybernetické aktivitě.

  Snížení chyb: Normalizace může pomoci snížit riziko chyb při analýze dat. Když jsou data v konzistentním formátu, je méně pravděpodobné, že dojde k chybné interpretaci.

  Optimalizace výkonu: Normalizovaná data lze efektivněji zpracovávat a ukládat do databází a úložišť. Dochází tak ke snížení nároků na hardwarové a softwarové zdroje SOC.

  Integrace s nástroji: Normalizovaná data lze snáze integrovat s různými nástroji a technologiemi, což umožňuje lepší automatizaci a reakci na hrozby.

  Zajištění kvality dat: Normalizace může také pomoci odstranit duplicity, neplatné záznamy a nekonzistence v datech, což zlepšuje kvalitu dat používaných pro analýzu.

  Correlation

  Kontextualizace: Během procesu korelace jsou data kontextualizována, což znamená, že jsou jim přiřazeny další informace, které pomáhají analytikům porozumět jejich významu. To může zahrnovat informace o síťových zařízeních, uživatelích, geolokaci a další relevantní kontext.

  Pravidla a algoritmy: V SOC jsou používána pravidla a algoritmy, které pomáhají identifikovat potenciálně nebezpečné vzory v datech. Pravidla mohou být vytvářena na základě známých hrozeb nebo neobvyklého chování.

  Analýza: Data jsou analyzována s cílem identifikovat anomálie a potenciální hrozby. To zahrnuje hledání nápadných vzorů chování, neobvyklých událostí nebo kombinace událostí, které by mohly naznačovat útok.

   Alerting

   Detekce hrozeb: Sbíraná data jsou analyzována za použití pokročilých bezpečnostních nástrojů a technik. Cílem je identifikovat podezřelou činnost, která by mohla signalizovat kybernetický útok. Toto je často prováděno pomocí detekčních pravidel, strojového učení a analýzy chování.

   Generování výstrah: Pokud jsou identifikovány potenciální hrozby, generují se výstrahy nebo události, které jsou předány týmu reakce na incidenty (Incident Response Team). Incident Response Team pak může rychle zahájit další kroky k vyšetření a reakci na hrozbu.

   Data analysis

   Reakce: Po hodnocení incidentu tým SOC přijímá kroky k jeho řešení, zahrnujících izolaci postižených systémů, odstranění malware, aktualizace zabezpečení a další opatření k obnovení normálního provozu.


   Analytická práce: Kromě reakce na aktuální incidenty provádí tým SOC také analýzu hrozeb a incidentů v dlouhodobém horizontu. Tímto způsobem může organizace lépe porozumět trendům v kybernetické bezpečnosti a přijímat preventivní opatření.


   Spolupráce: SOC často spolupracuje s dalšími odděleními v organizaci, jako jsou IT, právní oddělení a řízení rizik. Také může spolupracovat s externími bezpečnostními partnery a třetími stranami.

   Spojení s námi

   Vyřešte svůj kybernetický incident co nejrychleji:

   NDC ICT Solutions s.r.o.

   Vídeňská 149/125A, 

   Brno - Přízřenice, 619 00

   Telefon +420 515 536 220

   Email: soc@socplus.cz

   Email: obchod@ndc.cz